Politisk protest og offentlighed

Politisk protest er et helt centralt fænomen i såvel demokratiske som ikke-demokratiske samfund. Politiske aktivister har ikke på samme måde som partier og interesseorganisationer direkte adgang til staten og det politiske system. Deres magt består i høj grad i at skabe synlighed og resonans i den politiske offentlighed. Projektets målsætning er at bidrage til en bedre forståelse af den politiske protests offentlighedsstrategier og disses politiske, sociale og kulturelle implikationer. Der vil især blive fokuseret på følgende aspekter: (a) hvordan politiske aktivisters brug af nye sociale medier har skabt en mere dynamisk og uforudsigelig offentlighed i såvel demokratiske som ikke-demokratiske samfund; (b) hvordan politiske aktivister er centrale i konstitueringen af en global offentlighed; (c) hvordan politiske aktivister forsøger at ’oversætte’ partikulære interesser til et universelt sprog i offentligheden; (d) hvordan forskelle i politisk kultur (lokalt, nationalt) afstedkommer forskellige diskursive og strategiske muligheder for protest; (e) hvordan grænserne mellem ’sund’ liberal-demokratisk politisk protest og ’farlig’ politisk ekstremisme forhandles i offentligheden. Projektet er centreret omkring arbejdet med en dansksproget bog, som introducerer til teori om politisk protest og sociale bevægelser, og som desuden behandler de nævnte temaer i en række analytiske kapitler.